Izjava društva u vezi objava povezanih s održivosti u sektoru financijskih usluga (Uredba EU 2019/2088)

Zagreb, 10. studenog 2022. godine

Izjava društva u vezi objava povezanih s održivosti u sektoru financijskih usluga (Uredba EU 2019/2088)  (pdf verzija privitak link )

Uredbom EU 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (dalje u tekstu: Uredba) definiraju se pravila transparentnosti za sudionike na financijskim tržištima u pogledu uključivanja rizika održivosti i uzimanja u obzir štetnih učinaka na održivost u njihovim procesima i pružanja informacija povezanih s održivosti u vezi s financijskim proizvodima.

  • Društvo obavještava sve zainteresirane strane da, na temelju EU Uredbe 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (dalje u tekstu: SFDR Uredba), ne razmatra glavne štetne učinke odluke o ulaganjima na čimbenike održivosti.

Društvo je svoju poslovnu odluku donjelo primjenjujući članak 4. stavak 1. točku (b) SFDR Uredbe uzimajući pri tome u obzir: veličinu, organizacijsku strukturu Društva i broj zaposlenih, opseg aktivnosti, imovinu pod upravljanjem te postojeće strategije i investicijske ciljeve AIF fondova pod upravljanjem Društva.

Naime, u trenutnom investicijskom procesu, propisanim strategijama i investicijskim ciljevima svakog pojedinog fonda pod upravljanjem Društva cilj ne predstavlja održivo ulaganje, ne provode se mjere za uklanjanje ili smanjenje štetnih učinaka, niti se financijskim proizvodima Društva (udjeli AIF fondova pod upravljanjem) ne promiču okolišna ili socijalna obilježja. To znači da svi AIF fondovi pod upravljanjem Društva se svrstavaju u kategoriju tzv. „mainstream“ financijskih proizvoda, što u duhu SFDR Uredbe podrazumijeva da fond ne promovira okolišne i socijalne karakteristike, niti mu je cilj ulagati u održiva ulaganja.

Prilikom razmatranja pojedinog ulaganja Društvo uvijek postupa s dužnom pažnjom i u najboljem interesu ulagatelja. Svaka odluka o ulaganju, u ovisnosti od slučaja do slučaja, ponekad uključuje pojedine čimbenike održivosti, međutim Društvo odluku o ulaganju primarno donosi uzimajući u obzir financijsku održivost ulaganja i s njom povezane glavne rizike te mogućnost ostvarivanja financijskog povrata za svoje ulagatelje.

Društvo će kontinuirano provjeravati da li su se okolnosti i/ili činjenice u vezi ovakve odluke o primjeni SFDR Uredbe promjenile te će u slučaju potrebe, naknadno revidirati svoju odluku te o tome izvijestiti ulagatelje.

  • Društvo se klasificira kao srednji UAIF, stoga kao takvo nije dužno uspostaviti i provoditi politike primitaka, a budući da Društvo ne uzima u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, način na koje su politike primitaka usklađene s uključivanjem rizika održivosti nisu primjenjive na Društvo.

 

S poštovanjem,

Maverick Wealth Management d.o.o

Mario Žakman

  • Share: