OBAVIJEST O PRIJENOSU POSLOVA UPRAVLJANJA

ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOM APRIVATE, OTVORENI OSNOVNI ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI FOND S PRIVATNOM PONUDOM

UVOD

Ovim putem obavještavamo sve imatelje udjela o dobrovoljnom prijenosu poslova upravljanja investicijskim fondom APRIVATE otvoreni osnovni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom (u daljnjem tekstu: APrivate).

IF-om APrivate upravlja društvo Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106 (u daljnjem tekstu: UAIF prenositelj), temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Franje Račkog 6, Zagreb (u daljnjem tekstu: Agencija), Klasa: UP/I 972-02/15-01/42; Ur. broj: 326-01-440-443-15-3 od dana 11. rujna 2015. godine.

UAIF prenositelj je dana 14. listopada 2019. sa društvom Maverick Wealth Management d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Vončinina 2 (u daljnjem tekstu: UAIF preuzimatelj) sklopio Ugovor o prijenosu poslova upravljanja AIF-om APrivate- otvoreni osnovni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom (u daljnjem tekstu: Ugovor o prijenosu).

Postupak, uvjeti i način dobrovoljnog prijenosa poslova upravljanja alternativnim investicijskim fondom definiran je člankom 79. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine broj 21/2018) (u daljnjem tekstu: ZAIF), Pravilnikom o prijenosu upravljanja AIF-om (Narodne novine broj 26/2019) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) te posljedično članku 79. ZAIF-a odredbama o dobrovoljnom prijenosu upravljanja UCITS fondom na drugo društvo za upravljanje iz Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine broj 44/2016) u dijelu koji se odnosi na sklapanje i sadržaj ugovora o prijenosu poslova upravljanja, zahtjev za izdavanje odobrenja Agencije i odobrenje Agencije, obavještavanje ulagatelja te pravne posljedice prijenosa poslova upravljanja.

OSNOVNI PODACI O DRUŠTVIMA KOJA SUDJELUJU U PRIJENOSU UPRAVLJANJA

UAIF prenositelj je društvo Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, MBS: 080649778. Temeljni kapital UAIF prenositelja iznosi 4.148.000,00 kuna. UAIF prenositelj je dobio odobrenje za rad dana 13. ožujka 2008. godine, rješenjem o odobrenju poslovanja društva za upravljanje investicijskim fondovima, Klasa: UP/I-451-04/08-05/1, Ur. broj: 326-113-08-02. Rješenjem Agencije Klasa: UP/I-451-04/14-05/52, Ur. broj: 326-443-14-2 od dana 25. srpnja 2014. godine, UAIF prenositelj je dobio odobrenje za rad i to za obavljanje djelatnosti osnivanja i upravljanja alternativnim investicijskim fondom. Agencija je rješenjem Klasa: UP/I 972-02/18-01/35, Ur. broj: 326-01-440-443-18-2, od 3. svibnja 2018. godine, ukinula Rješenje Agencije od 25. srpnja 2014. godine, Klasa: UP/I-451-04/14-05/52, Ur. broj: 326-443-14-2, kojim je UAIF-u prenositelju izdano odobrenje za rad i to za obavljanje djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine broj 16/2013) – osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom te je UAIF-u prenositelju izdano odobrenje za rad srednjeg UAIF-a, i to za obavljanje djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 1. a) ZAIF-a: upravljanje AIF-om.

UAIF preuzimatelj je društvo Maverick Wealth Management d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Vončinina 2, OIB: 81230330818, MBS: 081238469. Temeljni kapital UAIF preuzimatelja iznosi 1.000.000,00 kuna. UAIF preuzimatelj je registriran za obavljanje djelatnosti upravljanja alternativnim investicijskim fondom. Rad UAIF-a preuzimatelja odobren je rješenjem Agencije, Klasa: UP/I 972-02/18-01/54; Ur. broj: 326-01-22-19-14. od dana 10. travnja 2019. godine.

OSNOVI PODACI O AIF-u

Predmet Ugovora o prijenosu je trajni prijenos upravljanja alternativnim investicijskim fondom APRIVATE, otvoreni osnovni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom, oznake AGIN-U-AGPR, ISIN HRAGINUAGPR8, matičnog broja 2569728, OIB: 75398635234. Rad APrivate-a odobren je rješenjem Agencije, Klasa: UP/I-451-04/08-06/12, Ur. broj: 326-113-08-6 od dana 24. lipnja 2008. godine.

DEPOZITAR AIF-a

Depozitar APrivate-a je OTP banka d.d. sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata 61, OIB: 52508873833, MBS: 060000531 (u daljnjem tekstu: Depozitar). Prilikom prijenosa upravljanja APrivate-om ne dolazi do promjene depozitara APrivate-a niti do bitnih promjena u ugovoru sa Depozitarom.

ODOBRENJE AGENCIJE

Prijenos poslova upravljanja APrivate-om vrši se na temelju odobrenja Agencije. Agencija je temeljem zahtjeva UAIF preuzimatelja od dana 16. listopada 2019. godine, rješenjem Klasa: UP/I 972-02/19-01/62, Ur. broj: 326-01-40-42-19-3, od dana 6. studenog 2019. izdala suglasnost za preuzimanje poslova upravljanja Aprivate.

PLANIRANI DATUM PRIJENOSA UPRAVLJANJA FONDOM

Prijenos upravljanja APrivate-om sa UAIF-a prenositelja na UAIF preuzimatelj izvršit će se u roku od 15. dana od isteka roka 30. dana od dana zaprimanja suglasnosti Agencije za prijenos upravljanja.
Dinamika prijenosa upravljanja APrivate-a ovisiti će o prijenosu pripadajućih baza podataka i poslovne dokumentacije sa UAIF prenositelja na UAIF preuzimatelja.
Očekivani datum prijenosa upravljanja APrivate-om sa UAIF prenositelja na UAIF preuzimatelja je 9. prosinca 2019. U slučaju promjena datuma očekivanog prijenosa uzrokovanog izvanrednim tehničkim nemogućnostima, UAIF prenositelj i UAIF preuzimatelj će pravovremeno obavijestiti ulagatelje APrivate-a.

PRIJENOS UPRAVLJANJA

U postupku prijenosa poslova upravljanja APrivate-om prenosi se cjelokupni APrivate UAIF-u preuzimatelju.

U periodu od rješenja Agencije koji se izdaje odobrenje za prijenos poslova upravljanja do prijenosa upravljanja, UAIF prenositelj i UAIF preuzimatelj će završit sve postupke i radnje koji su potrebni za prijenos upravljanja APrivate-om što uključuje ali nije ograničeno na sklapanje odgovarajućih ugovora s investicijskim društvima, kreditnim institucijama, agentima i dr., a sve u svrhu kvalitetnijeg i efikasnijeg upravljanja APrivate-om.

Prilikom provođenja postupka prijenosa poslova upravljanja APrivate-om, UAIF preuzimatelj će od UAIF-a prenositelja zaprimiti cjelokupnu poslovnu dokumentaciju koja se odnosi na APrivate i ulagatelje te će istu čuvati s dužnom pažnjom kako je to propisano ZAIF-om i odgovarajućim pravilnicima, pritom poštujući obveze propisane odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

Prijenosom upravljanja APrivate-om nastupaju sljedeće pravne posljedice:
1) sva prava i obveze UAIF-a prenositelja u vezi s upravljanjem prelaze na UAIF preuzimatelj,
2) UAIF-u prenositelju prestaje važiti odobrenje za upravljanje APrivate-om.

Prijenosom upravljanja UAIF preuzimatelj samostalno će upravljati sa APrivate-om, navedeno će uključivati:
1) upravljanje imovinom,
2) upravljanje rizicima,
3) administrativne poslove, a što obuhvaća: pravne i računovodstvene usluge, zaprimanje i obradu upita ulagatelja, vrednovanje imovine i utvrđivanje cijena udjela (uključujući i izračun porezne obveze), praćenje usklađenosti s propisima, isplatu prihoda ili dobiti, izdavanje i otkup udjela, namiru ugovorenih obveza, vođenje poslovnih evidencija, vođenje registra udjela, objave i obavještavanje ulagatelja,
4) trgovanje udjelima APrivate-a, a što obuhvaća sve usluge i aktivnosti koje su na bilo koji način povezane s distribucijom udjela od UAIF-a do ulagatelja, aktivnosti povezane s oglašavanjem, obavještavanjem i nuđenjem udjela.

Nakon što se izvrši prijenos poslova upravljanja APrivate-om s UAIF-a prenositelja na UAIF preuzimatelj, UAIF preuzimatelj će omogućiti svim ulagateljima u APrivate, da pod istim uvjetima i na isti način koriste sve oblike komunikacije s Upravom i zaposlenicima UAIF-a preuzimatelja kao što je to omogućeno ulagateljima od strane UAIF-a prenositelja, a što posebno uključuje, a ne ograničava se na:
1) razgovore s fond managerima/Upravom UAIF-a preuzimatelja (telefonski, putem mail-a, sastanci u prostorijama UAIF-a preuzimatelja),
2) slanje redovitih izvješća o radu APrivate-a,
3) slanje godišnjeg izvješća o radu UAIF-a preuzimatelja i APrivate-a.
Nakon prijenosa poslova upravljanja APrivate-om, poslovanje APrivate-a i UAIF-a preuzimatelja nadzirati će Agencija.

Ulagatelji u APrivate ne plaćaju izlazne naknade zbog prijenosa poslova upravljanja APrivate na drugi UAIF u razdoblju od donošenja suglasnosti Agencije do proteka roka od mjesec dana od nastupanja pravnih posljedica prijenosa poslova upravljanja.

KONTAKT PODACI

Za sve informacije stojimo Vam na raspolaganju u sjedištu UAIF-a preuzimatelja i UAIF-a prenositelja, putem telefona, elektroničke pošte i/ili internet stranice:
Za UAIF prenositelj: Za UAIF preuzimatelj:
Generali Investments d.o.o. Maverick Wealth Management d.o.o.
Savska cesta 106, Zagreb Vončinina 2, Zagreb
Tel: +385 (0)1 4864 060 Tel: +385 98 739 780
Fax: +385 (0)1 4864 064 Fax:

e-mali: fondovi@generali-investments.hr Email: info@mwm.hr
www.generali-investments.hr www.maverick.hr

U Zagrebu, 8. studenog 2019. godine

S poštovanjem,

Generali Investments d.o.o. Maverick Wealth Management d.o.o.

  • Share: